Seoul Hotel School - www.hoteluniversity.comHOME > BULLETIN Notice & News             

         BULLETIN Notice & News
 
     
     
 
제목     신구대학교 ServSafe 자격증과정
성명  관리자 날짜   2022-10-14 오후 3:44:41

[신구대학교 ServSafe 자격증과정 안내]

신구대학교 ServSafe 식품안전관리자자격증과정이 아래와 같이 있으니 참고하시기 바랍니다.


1. 일시 : 2022년 11월 2일(수) - 11월 16일(수), 16:30 - 19:30
                

2. 장소 : 신구대학교


3. 문의 : AHLEI 교육원


이상.